Anslag/Bevis: Protokoll Överförmyndarnämnden 2023-01-11

Organ:

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 1-5

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Överförmyndaren

Sekreterare:

Anna-Maria Andersson