Anslag/Bevis: Protokoll Utskottet för samhällsutveckling 2022-12-12

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 62-68

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna-Maria Andersson