Kungörelse om antagande av detaljplan

Organ:

Kommunstyrelse

Kungörelsedatum:

Datum då kungörelsen sätts upp:

Datum då kungörelsen tas ned:

Förvaringsplats för handlingarna:

Miljö- och byggenheten

Ansvarig för kungörelsen:

Fanny Sundelin

KUNGÖRELSE:

Kungörelse

Detaljplan för del av Hågesta 3:115, verksamhetsområde, besöksanläggning och sällanköpshandel, Sollefteå kommun

Detaljplan för del av Hågesta 3:115 har antagits av kommunstyrelsen i Sollefteå kommun den 6 december 2022.

Ett protokollsutdrag med beslutet och övriga planhandlingar finns tillgänglig på kommunens webbsida https://www.solleftea.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner Länk till annan webbplats.

Om du senast under granskningstiden lämnat in synpunkter som inte blivit tillgodosedda har du rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Ett överklagande av beslutet ska vara skriftligt. Det ska framgå vilket beslut du överklagar samt varför du anser att beslutet är felaktigt. Eventuella handlingar eller annat som stödjer din sak bör skickas med överklagandet. Underteckna med namn och ange även adress och telefonnummer.

Skicka överklagandet senast den 31 december 2022 till Miljö- och byggenheten, 881 80 Sollefteå eller via e-post samh.bygg@solleftea.se.

Har du frågor eller funderingar angående detaljplanen kan du kontakta planhandläggare Fanny Sundelin på telefonnummer 0620-68 29 22 eller via e-post: fanny.sundelin@solleftea.se