Anslag/Bevis: Protokoll utskottet för vård och omsorg 2022-11-16

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 71-77

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna-Maria Andersson