Aslag/Bevis: Protokoll kommunstyrelsen 2022-11-08

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anton Johansson