Anslag/Bevis: Protokoll Jävsnämnden 2022-11-09

Organ:

Jävsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

5-11

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Guniris Jonasson