Kommunfullmäktige 2022-10-31

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anton Johansson