Anslag/Bevis: Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2022-10-25

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

24-31

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Guniris Jonasson