Anslag/Bevis: Protokoll kommunala Pensionärsrådet 2022-08-30

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

16-23

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Guniris Jonasson