Anslag/Bevis: Protokoll Utskottet för vård och omsorg

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 41 - 51

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna-Maria Andersson


Till toppen