Anslag/Bevis: Protokoll Allmänna utskottet 2021-11-09

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 66-71

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna Forsberg