Anslag/Bevis: Protokoll Allmänna utskottet 2021-10-12

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 61-65

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna Forsberg


Text