Anslag/Bevis: Protokoll Kommunstyrelsen 2021-10-05

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§147-174

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna Forsberg