Anslag/Bevis: Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2021-09-29

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

18-25

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Guniris Jonasson