Anslag/Bevis: Protokoll från Överförmyndanämnden 2021-09-30

Organ:

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

15-20

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Överförmyndaren

Sekreterare:

Guniris Jonasson