Anslag/Bevis: Protokoll Landsbygdsråd 2021-09-01

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 1-10

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Victoria Karlsson