Anslag/Bevis: Protokoll Kommunstyrelsen 2021-09-07

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 132-146

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna Forsberg