Anslag/Bevis: Protokoll från Överförmyndarnämndens möte 2021-08-26

Organ:

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

10-14

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Överförmyndaren

Sekreterare:

Guniris Jonasson