Anslag/Bevis: Protokoll Kommunstyrelsens möte 2021-08-17

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§118-131

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna Forsberg