Kungörelse: Miljö- och byggenheten har beslutat bevilja bygglov och startbesked gällande tillbyggnad av befintligt pumphus, Hågesta 3:92

Organ:

Kommunstyrelse

Kungörelsedatum:

Datum då kungörelsen sätts upp:

Datum då kungörelsen tas ned:

Förvaringsplats för handlingarna:

Miljö- och byggenheten

Ansvarig för kungörelsen:

Peder Sjölen

KUNGÖRELSE:

MEDDELANDE FÖR KÄNNEDOM

Miljö- och byggenheten beviljade 2021-07-13 beslut om bygglov och startbesked.
Ansökan avser: TILLBYGGNAD AV BEFINTLIGT PUMPHUS
Fastighetsbeteckning: HÅGESTA 3:92
Sökande: Fortifikationsverket


Vid beslut ska sakägare och andra berörda meddelas enligt kap 9, § 41 och 41b i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Beslutet finns tillgängligt hos miljö- och byggenheten.


Överklaganden ska enligt § 43-45 i förvaltningslagen (2017:900) och kap 13, § 16 i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) göras skriftligt och vara oss tillhanda senast fyra veckor från datum för kungörelse av detta meddelande.


MILJÖ- OCH BYGGENHETEN