Anslag/Bevis: Överförmyndarnämndens protokoll 2021-05-28

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

10-12

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Guniris Jonasson