Anslag/Bevis: Protokoll Kommunfullmäktiges möte 2021-05-31

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 43-60

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna Forsberg