Anslag/Bevis: Unga- och lärandeutskottets protokoll 2021-04-22

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

26-36

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Guniris Jonasson