Anslag/Bevis: Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 2021-04-19

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

11-34

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Guniris Jonasson