Anslag/Bevis: Protokoll Kommunfullmäktigesmöte 2021-04-26

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§1-42

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna Forsberg