Riktlinjer för skolskjuts/dagliga resor

Giltighetstid 2022-01-01 – 2024-01-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

Enligt skollagen (2010:800) är en kommun skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionsvariation hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Elever i gymnasieskolans har rätt till dagliga resor, förutsatt av vissa villkor uppfylls, vilket regleras i Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

 

Kommunen är inte skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev som:

 

-            väljer att gå i en annan skola än den som kommunen anvisat

-            tagits emot i verksamheten, men för vars grundskoleutbildning kommunen inte är  skyldig att sörja (elev från annan kommun)

 

Utöver det som regleras enligt lag ovan tillämpar Sollefteå kommun följande riktlinjer vid bedömning av skolskjutsfrågor för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Innehållsförteckning

 

1      Rätt till skolskjuts i grundskola och grundsärskola. 3

1.1 Färdvägens längd. 3

1.2 Trafikförhållanden. 3

1.3  Funktionsvariation eller varaktiga medicinska skäl 3

1.4   Annan särskild omständighet 3

1.5   Växelvis boende. 4

1.6   Val av annan skola. 4

2      Självskjuts. 4

3      Elev med plats i fritidshem.. 5

4      Väntetid, i väntan på skolskjuts. 5

5      Dagliga resor i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 5

5.1    Färdvägens längd. 5

6      Busskort. 5

6.1    För samtliga elever 5

6.2    För elev i årskurs 7-9 och gymnasiet 6

6.3    Busskortets giltighetstid. 6

6.4    Borttappat busskort 6

7      Ansökan om dispens från riktlinjerna. 6

8      Ansvarsfördelning. 6

8.1  Till och från samt vid anpassad på- och avstigningsplats. 7

8.2   Under transporten. 7

8.3   Vid skolan. 7

9      Övrigt. 7

9.1    Ändrade förhållanden. 7

9.2    Extrema förhållanden. 7

9.3    Handläggningstid och beslut 8

10    Överklagan. 8

10.1   Förvaltningsbesvär 8

10.4   Laglighetsprövning. 8

 

1      Rätt till skolskjuts i grundskola och grundsärskola

 

1.1 Färdvägens längd

Skolskjuts anordnas för elev i grund- och grundsärskola

-          förskoleklass samt årskurs 1-3 med en skolväg som överstiger               2 km

-          årskurs 4-6 med en skolväg som överstiger                                              3 km

-          årskurs 7-9 med en skolväg som överstiger                                              4 km


Uppmätning av avstånd mellan elevens skolskjutsadress och anvisad skola sker med geografiskt informationssystem (GIS).
Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och som ger den kortaste färdvägen.
Skolskjuts – i det fall avståndsgränsen uppnås – erbjuds från närmsta hållplats eller påstigningsplats. Ej från enskild gårdsplan.

På motsvarande sätt får avståndet mellan hemmet och hållplatsen högst uppgå till samma avstånd som färdvägens längd ovan, det vill säga högst 2 km för elev i F-3, högst 3 km för elev 4-6 osv.

 

1.2 Trafikförhållanden

Skolskjuts anordnas därutöver för elev om skolvägen bedöms som påtagligt trafikfarlig i relation till elevens ålder och mognad. Bedömning utifrån trafikförhållanden sker i varje enskilt fall och i samråd med vårdnadshavare, rektor och skolskjutsentreprenör.

1.3  Funktionsvariation eller varaktiga medicinska skäl

Skolskjuts anordnas för elev som på grund av funktionsvariation eller varaktiga medicinska skäl behöver skjuts till och från skolan.
Varaktiga medicinska skäl styrks med läkarintyg och lämnas tillsammans med ansökan om skolskjuts.

 
1.4   Annan särskild omständighet

Skolskjuts anordnas för elev som på grund av någon annan särskild omständighet behöver skjuts till och från skolan. Bedömning av rätt till skolskjuts sker i varje enskilt fall, utifrån den särskilda omständighet som föräldrarna anför. Ansökan görs via e-tjänst på kommunens hemsida.

1.5   Växelvis boende

Behovet av skolskjuts för elever som bor växelvis hos båda vårdnadshavarna prövas från båda föräldrarnas folkbokföringsadress, om det är frågan om växelvis boende enligt ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen (genom överenskommelse, avtal eller dom).

Behovet av skolskjuts för elev prövas från en icke-vårdnadshavares adress, om det är frågan om ett varaktigt boende.

Växelvis boende föreligger när barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda föräldrarna. Det är upp till föräldrarna att visa att boendet är upplagt på ett sådant sätt att det rör sig om växelvis/varaktigt boende.

Skolskjuts anordnas ej för växelvis boende i annan kommun.  

I det fall växelvis/varaktigt boende anses föreligga, sker en bedömning av rätt till skolskjuts utifrån behovskriterierna i punkterna 1.1 - 1.4.

1.6   Val av annan skola

Skolskjuts anordnas endast till den skola som kommunen anvisat eleven för sin skolgång. Vid val av annan kommunal skola eller friskola står föräldrarna för barnets resekostnader.

 

Skolskjuts kan anordnas till annan kommunal skola eller fristående skola om

-          elev haft rätt till skolskjuts till den skola kommunen anvisat eleven för sin skolgång och

-          skolskjutskostnaderna till den, av elev och föräldrar, valda skolan inte överstiger kommunens kostnader för skolskjuts till den skola eleven anvisats för sin skolgång.

 

2      Självskjuts

Skolskjuts kan i vissa fall anordnas i form av självskjuts, om det leder till en organisatoriskt och/eller ekonomiskt fördelaktigare lösning av en skolskjutsfråga. Självskjuts innebär att kommunen avtalar med vårdnadshavare att svara för skolskjutsberättigad elevs resor till och från skolan alternativt del av färdvägen.

Om avståndet från hemmet till närmaste påstigningsplats överstiger färdväg i punkt 1, kan, efter prövning, ersättning utgå. Ansökan görs via e-tjänst ”Ansökan om skolskjuts”.

Ersättning för självskjuts utgår med samma belopp per kilometer som utgår enligt Skatteverkets normer för skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil.

3      Elev med plats i fritidshem

Skolskjuts anordnas inte för elev till och från fritidshemmet. Undantag är i de fall eleven erbjuds plats i öppen fritidsverksamhet i väntan på skolskjuts. Se punkt 4.

4      Väntetid, i väntan på skolskjuts

Vid anordnande av skolskjuts uppstår väntetid för elev efter avstigning av skolskjuts fram till dess att första lektionen börjar samt efter skoldagens slut till dess att skolskjutsen går.

Väntetiden vid varje skolskjutstillfälle bör inte överstiga 40 minuter, utifrån ordinarie turlista. Undantag kan göras om skolan erbjuder öppen fritidsverksamhet (avgiftsfri) i väntan på skolskjuts.

Riktlinjer för väntetider kan behöva frångås vid växelvisa boenden för att möjliggöra praktiska lösningar som inte ger för omfattande ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.

5      Dagliga resor i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

För elever i gymnasieskolan finns det inte någon rätt till skolskjuts, som det gör för exempelvis elever i grundskolan. Elevens hemkommun ska dock stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer. Skyldigheten för kommunen att ansvara för kostnader för elevresor gäller bara för elever som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
Eleven erhållet ett busskort.

5.1    Färdvägens längd

                 Dagliga resor erbjuds för elev i

-          gymnasiet  och gymnasiesärskolan
med en skolväg som överstiger                                                          6 km

6      Busskort

6.1    För samtliga elever

Busskort (skolkort) lämnas ut av skolan till de elever som är berättigad till skolskjuts eller dagliga resor där busskort krävs. Busskortet är en personlig värdehandling som eleven har ansvar för.

Det är viktigt att elevens namn och skolans namn är ifyllt på busskortet.  

 

6.2    För elev i årskurs 7-9 och gymnasiet

Eleven ska kunna legitimera sig med godkänd legitimation vid en eventuell kontroll på bussen. Saknas giltig färdhandling får eleven betala kontantbiljett och det gäller även om man glömt eller tappat sitt kort.

Om kortet används av någon annan eller om eleven inte kan bevisa att busskortet är hennes/hans vid en kontroll, är kortet ogiltigt. Eleven får då betala en tilläggsavgift till kontrollören, enligt Kollektivtrafikmyndighetens regler.

 

6.3    Busskortets giltighetstid

Busskortet gäller under elevens hela skoltid under förutsättning att eleven är berättigad till skolskjuts eller dagliga resor, vilket prövas årligen.

Vid byte av skola spärras busskortet och ett eventuellt nytt busskort erhålls från den nya skolan.

Busskortet gäller ej under jullov och sommarlov.

 

6.4    Borttappat busskort

Om busskortet tappas bort, stjäls eller förstörs skall detta snarast anmälas till skolan. Skolan spärrar då det borttappade/skadade kortet, vilket gör kortet ogiltigt, och utfärdar ett nytt kort till eleven.

7      Ansökan om dispens från riktlinjerna

Prövning av skolskjutsbehov enligt punkt 1.1 sker för samtliga elever, läsårsvis, från elevens folkbokföringsadress utan särskild ansökan.

Prövning av skolskjutsbehov enligt punkterna 1.2 – 1.6 sker efter ansökan från vårdnadshavare. Ansökan ska ske via e-tjänst på kommunens hemsida.
Ansökan om dispens från riktlinjerna ska göras årligen.

 

8      Ansvarsfördelning

Kommunen, aktuell skola, skolskjutsentreprenören, vårdnadshavare/ förälder och elever har alla en del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

 

8.1  Till och från samt vid anpassad på- och avstigningsplats

Vårdnadshavare/föräldrar har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och på- och avstigningsplats samt att eleven är på påstigningsplatsen vid avgångstid.

Om eleven missar skolskjutsen är det vårdnadshavares/föräldrars ansvar att se till eleven kommer till skolan.

 

8.2   Under transporten

Under transporten är det skolskjutsentreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Eventuella problem ska föraren/skolskjutsentreprenören lösa tillsammans med skolan.

 

8.3   Vid skolan

När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsföreskrifter efterföljs.

Vid eventuella väntetider i skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och säkerhet.

Vid hemfärd är det skolan som ansvarar för att eleven passar uppgjorda avgångstider.

 

9      Övrigt

9.1    Ändrade förhållanden

  Vid ändrade förhållanden, exempelvis byte av skola eller byte av skolskjutsadress ska det omedelbart meddelas skolskjutsansvarig.

 

9.2    Extrema förhållanden

  Vid vissa extrema förhållanden såsom oframkomligt väglag, naturkatastrofer eller andra extraordinära omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras i enlighet med vad som beslutats. I dessa fall utgår inte ersättning till eleven eller dennes vårdnadshavare. Kommunen ska vid sådana förhållanden snarast upplysa om det på kommunens hemsida.

 

9.3    Handläggningstid och beslut

  Strävan är att handläggningstiden inte ska överstiga 3 veckor men i perioder med hög arbetsbelastning, exempelvis vid terminsstart, kan handläggningstiden bli något längre.
Önskemålet är att ansökan inkommer i god tid.10  Överklagan


Beslutet om skolskjuts kan överklagas. Det finns två olika typer av överklagan. Förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning.

 

10.1   Förvaltningsbesvär

Om elev går i den skola som kommunen hänvisat till (placeringsskola) kan beslutet överklagas enligt förvaltningsbesvär
Det avser beslut som är fattade enligt 1:a stycket 10 kap 32 § och 11 kap 31 § i Skollagen (2010:800).

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag beslutet togs.

 

10.4   Laglighetsprövning

Om elev går i annan skola än den kommunen hänvisat till (placeringsskola) kan beslutet överklagas enligt laglighetsprövning.
Det avser beslut som är fattade enligt 2:a stycket 10 kap 32§ och 11 kap 31 § i Skollagen (2010:800)

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag beslutet togs.