Dagvatten & spillvatten

Dagvatten är näst intill rent vatten i form av regn, smältvatten och dräneringsvatten. I de flesta fall leds det ner till närmaste vattendrag.

Spillvatten är det avloppsvatten som kommer från toaletter, disk, tvätt, golvbrunnar med mera. Spillvatten leds till ett reningsverk innan det släpps ut till ett vattendrag. Problem kan uppstå då regnvatten kommer ner i spillvattenledningarna. Följden kan då bli bräddningar av orenat vatten eller uppträngande vatten ur golvbrunnar, vilket leder till källaröversvämningar.


Allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket

Avloppsreningsverken är gjorda för att ta hand om det vatten som kommer från toaletter, disk och tvätt. Andra fasta eller flytande ämnen kan skada ledningsnätet eller störa reningsprocessen vid reningsverket, med följd att smutsigt vatten leds ut i naturen. Fett, olja, maizena (stärkelseprodukt) med mera ska inte spolas ner i avloppet, eftersom de kan stelna i de kalla avloppsrören. Följden kan bli att partiklar fastnar och förorsakar stopp i ledningsnätet, så även på din privata serviceledning inne på tomten.


Spola inte ner läkemedel​

Spola inte ner läkemedel i avloppet. Reningsverken klarar inte av att rena vattnet från många av våra vanligaste läkemedel och därför fortsätter läkemedelsrester ut till sjöar, mark, grundvatten och dricksvatten.

Publicerad: 2019-06-03

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice