Samråd nya detaljplaner


Granskning av ändring av del av ”stadsplan för del av Sollefteå stad”, ÄTTEHÖGEN 1, Sollefteå kommun.Förslag till ändring av stadsplanen finns utställda för granskning fram till den 20 mars 2019.Syftet med planändringen är att ändra användningen från allmänt ändamål till bostäder, vård och kontor. Sedan 2012 har användningen av byggnaden varit boende för studenter.


Planändringen innebär att användningen förändras men inga ändringar sker gällande byggrätt eller andra bestämmelser. Befintlig plankarta och planbestämmelser gäller fortfarande.Planområdet ligger inom Sollefteå tätort, adress Hågestavägen 8.Handlingarna finns även tillgängliga i kommunhuset på miljö- och byggenheten. Upplysningar lämnas av Matti Heino på telefon 0620-682323 eller e-post: matti.heino@solleftea.se
Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggenheten, 881 80 Sollefteå eller med e-post: samh.bygg@solleftea.se senast den 20 mars 2019.Den som då inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta förslaget.Sollefteå kommun, kommunstyrelsen

Publicerad: 2019-03-01

Medborgarservice