Samråd nya detaljplaner

Granskning av ny detaljplan för Sollefteå Prästbord 1:66 m fl, UTÖKNING AV TOMTMARK, Sollefteå kommun

 

Förslag till ny detaljplan finns utställda för granskning fram till den 27 maj 2019.

Syftet med planen är att göra det möjligt att ändra markanvändningen för marken inom planområdet, från naturmark till bostadsmark för att göra det möjligt att utöka tomtmarken för fyra intilliggande villatomter. Marken har redan idag delvis tagits i anspråk som tomtmark. Större delen av området har kommunen arrenderat ut till intilliggande fastighetsägare för en jordvärmeanläggning.

Planområdet ligger i bostadsområdet Prästbordet, söder om centrum. Avståndet till centrum är ca 2 kilometer. Planområdet omfattar ca 5400 m2.

Handlingarna finns även tillgängliga i kommunhuset på miljö- och byggenheten. Upplysningar lämnas av Matti Heino på telefon 0620-682323 eller e-post: matti.heino@solleftea.se

 

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggenheten, 881 80 Sollefteå eller med e-post: samh.bygg@solleftea.se senast den 27 maj 2019.

 

Den som då inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta förslaget.

Sollefteå kommun, kommunstyrelsen

 

Publicerad: 2019-05-09

Medborgarservice