Samråd nya detaljplaner


Granskning av ny detaljplan för del av Långsele 10:1 m fl, PARKMARK TILL KVARTERSMARK, Sollefteå kommun

 

Förslag till ny detaljplan finns utställda för granskning fram till den 25 oktober 2019.

 

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändning, från parkmark till bostadsmark för att göra det möjligt för kommunen att sälja marken till kommunens bostadsbolag Solatum Hus&Hem AB. Solatum avser att förbättra utemiljön för de boende genom att anlägga nya uteplatser och en lekplats. Den kommunala parkmarken och Solatums kvartersmark utgör idag en enhetlig grönyta. Den kommunala parkmarken nyttas inte av allmänheten som friytor utan används av de boende och upplevs tillhöra bostadsmarken. Marken bedöms lämplig att överföras till kvartersmark då det ger möjlighet att skapa en bättre utemiljö för de boende.

 

Planområdet ligger centralt i Långsele tätort och omfattar cirka 1,9 hektar.

 

Handlingarna finns även tillgängliga i kommunhuset på miljö- och byggenheten. Upplysningar lämnas av Matti Heino på telefon 0620-682323 eller e-post: matti.heino@solleftea.se

 

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggenheten, 881 80 Sollefteå eller med e-post: samh.bygg@solleftea.se senast den 25 oktober 2019.

 

Den som då inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta förslaget.

Sollefteå kommun, Jävsnämnden

Publicerad: 2019-10-09

Medborgarservice