Samråd nya detaljplanerGranskning av ändring av byggnadsplaner 5 byggnadsplaner inom Ramsele tätort, Sollefteå kommunPlanförslaget finns utställda för granskning fram till den 23 januari 2019.Huvudsyftet med planändringen är att kommunen ska överta väghållaransvaret för vägar som vägföreningen idag ansvar för.


Planändringen innebär att kommunen får huvudmannaskapet för all allmän platsmark inom byggnadsplanerna. Detta innebär inga ändringar på plankartan utan endast tillägg av administrativa bestämmelser. De bestämmelser som läggs till är en som reglerar huvudmannaskapet på allmän platsmark och en annan som reglerar genomförandetiden.


Befintlig plankarta, planbeskrivning samt planbestämmelser gäller fortfarande.


Har ni frågor eller funderingar angående planförslaget så kontakta planhandläggare Matti Heino, tel: 0620-682323 eller via e-post: matti.heino@solleftea.seEventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggenheten, 881 80 Sollefteå eller med e-post: samh.bygg@solleftea.se senast den 23 januari 2019.Den som då inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Sollefteå kommun, Jävsnämnden


Publicerad: 2019-01-10

Medborgarservice