Samråd nya detaljplaner

 

Granskning av ny detaljplan för Sekundanten 1 samt del av Sollefteå Prästbord 1:66 och Segraren 1, VERKSAMHETSOMRÅDE, BOSTAD OCH HANDEL, Sollefteå kommun

 

Förslag till ny detaljplan finns utställda för granskning fram till den 1 augusti 2019.

 

Syftet med planen är att justera byggrätten för bostaden inom planområdet samt att ändra användningen från upplag till verksamhetsområde för del av området. Ett åkeri har sin verksamhet inom området och använder området för uppställning av bilar och av utrustning till dessa. Planen kommer inte att medföra förändrad verksamhet i förhållande till idag, endast ett utökat område för verksamheten. Samtidigt görs en ändring av markanvändningen gällande del av intilliggande fastighet Segraren 1. Del av fastigheten är idag planlagd som parkmark. Ändringen görs för att fastighetens användning ska blir planenlig.

Planområdet ligger i stadsdelen Prästbordet, ca 1,5 km söder om centrum. Planområdet avgränsar i norr mot Söderleden och i väster och söder mot parkmark. I öster avgränsar planen mot ett skogsområde som sen tidigare är planlagt för bostäder.

 

Handlingarna finns även tillgängliga i kommunhuset på miljö- och byggenheten. Upplysningar lämnas av Matti Heino på telefon 0620-682323 eller e-post: matti.heino@solleftea.se

 

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggenheten, 881 80 Sollefteå eller med e-post: samh.bygg@solleftea.se senast den 1 augusti 2019.

 

Den som då inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta förslaget.

Sollefteå kommun, kommunstyrelsen

 

Publicerad: 2019-06-26

Medborgarservice