Hyreshus vid gamla badhustomten

Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med företaget Husinvest AB om byggandet av nya hyresrätter vid gamla badhustomten i Sollefteå.

De senaste åren har bostadsbristen i Sollefteå varit påtaglig och efterfrågan har varit stor på främst mindre hyreslägenheter. Sommaren 2016 beslutade Sollefteå kommun att göra en intresseförfrågan bland landets byggbolag om nybyggnation av hyresrätter i Sollefteå. Därefter har diskussioner förts med intressenter om respektive företags planer och idéer.

Efter diskussionerna förordades det alternativ som lämnats av företaget Husinvest AB som innebär att två hyreshus byggs om totalt 48 lägenheter på ”gamla badhustomten”.


En markanvisning innebär att företaget får en option att ensam förhandla med kommunen om att bygga hyreshus på markområdet. Optionen gäller till och med 2019-12-31 och priset för marken sätts till 200 000 kronor. Kommunen kan också välja att återta markanvisningen om det visar sig att bolaget inte har för avsikt att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen.


För att byggandet ska kunna påbörjas måste en ny detaljplan tas fram, en process som tar mellan 6-8 månader.


Lillängets skola och utemiljön


Fastigheten som är intressant är den samma som gällde för gamla badhuset. Sedan badhuset revs har området kommit att bli en del av Lillängets skolas utemiljö samt parkeringsplatser. För att säkerställa att skolan och eleverna fortsatt får en bra utemiljö även efter att ett eventuellt byggande har en arkitekt anlitats för att lämna förslag på hur skolan och fritids utemiljö kan utvecklas.

Publicerad: 2017-06-28

Skribent:

Medborgarservice