Så kan du påverka planarbetet

Alla översiktsplaner och detaljplaner har samrådstillfällen. Då kan du som berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter.

Översiktsplanering

Processen kring översiktsplanen består av två dialogtillfällen där berörda och allmänheten kan lämna in skriftliga synpunkter på förslaget till översiktsplan. Dessa dialogtillfällen kallas samråd och granskning och pågår under minst två månader.


Oftast ordnas möten under samråden där kommunens ansvariga politiker och tjänstemän informerar och diskuterar förslaget tillsammans med allmänhet och berörda intressenter.


Detaljplanering

Detaljplaneprocessen är likadan som översiktsplaneprocessen. Granskningen här pågår under minst fyra veckor.


Berörda, exempelvis fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, övriga boende och myndigheter, med stort intresse av förslaget kan lämna synpunkter under både samråds- och granskningstiden.


Under samråds- och granskningstiden finns detaljplaneförslagen med tillhörande handlingar utställda i kommunhuset i Sollefteå. De finns även tillgängliga på medborgarkontoret i den ort som detaljplanen berör samt på Sollefteå kommuns webbplats.


Information om samråd och granskning

Tiden för samråd och granskning annonseras i lokaltidningen och finns även att tillgå på Sollefteå kommuns webbplats. Sakägare och remissinstanser meddelas även med brev. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligt senast under granskningstiden.

Publicerad: 2015-10-07

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice