Olja och cisterner

Cisterner för lagring av olja måste hanteras och skötas på rätt sätt. Oljeläckage kan vara svåra att upptäcka och riskerar dessutom medföra kostsamma saneringsåtgärder. Cisternen ska därför placeras så att risken för människors hälsa och för miljön minimeras.

Tänk på att anmäla din cistern

Om du installerar en cistern som innehåller dieselolja, eldningsolja eller spillolja, anmäl det till kommunen om följande gäller:

  • Cisternen är under mark och har en volym på över 1 m³.
  • Cisternen är ovan mark och har en volym på över 1 m³, men högst 10 m³.


Du måste också göra en anmälan till kommunen om du tänker hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom ett vattenskyddsområde. Information och anmälningsblankett hittar du i länklistan.


Cistern som tas ur bruk

Anmäl till kommunen om du har en cistern som ska tas ur bruk. Anmälan är kostnadsfri. En cistern anses vara tagen ur bruk när den är tömd, rengjord och åtgärdad så att den inte kan fyllas av misstag. I första hand ska cisternen tas bort, men den får även sandfyllas. Information och anmälningsblankett hittar du i länklistan.


Skyddsåtgärder

Om du äger en cistern är du ansvarig för att se till att den förvaras på rätt sätt. Du är även skyldig att kontrollera att hantering och lagring av olja sker på rätt sätt. Välj en placering som minskar risken för skador på miljön eller hälsan. För att minska risken att spill når grundvatten kan det behövas spillplåtar eller en tätgjord yta inom spillzonen och vid tankstället. Vid risk för påkörning kan det också behövas påkörningsskydd. I vissa fall kan cisternen behöva invallas för att ytterligare minska risken för att eventuella läckage når mark och vatten. En invallning ska rymma tankens volym plus ytterligare 10%.


Kontroll av cistern

Det är svårt att se i vilket skick en cistern är. Skador kan uppkomma inifrån och mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i marken eller från rörledningar i betong. Alla cisterner som har en volym på över 1 m³ ska därför kontrolleras regelbundet. Under kontrollen kan besiktningsmannen upptäcka eventuella rostangrepp, otäta ledningar eller andra skador. Åtgärder måste i så fall ske, eftersom det annars finns risk för oljeläckage.


Du som äger cisternen är skyldig att se till att kontrollen och eventuella åtgärder genomförs. Kom ihåg att besiktningen av din cistern måste utföras av ett företag som är ackrediterat av kontrollorganet SWEDAC.


Vad gör jag om det läcker olja?

Vid oljeläckage ska du som ägare snarast göra en anmälan till miljö- och byggenheten. Rör det sig om ett allvarligt läckage med risk för spridning, måste du även kontakta räddningstjänsten. Du är också ansvarig för saneringen av läckaget, vilket åtgärdas med hjälp av en saneringsfirma.


Mer om olja och cisterner finns att läsa i kommunens informationsblad, på Naturvårdsverkets hemsida och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24).

Publicerad: 2016-10-25

Medborgarservice