Slam och latrin

Om skäl finns kan du få förlängt hämtningsintervall för slamavskiljare. Du måste i så fall lämna in en skriftlig ansökan till miljö- och byggenheten, som därefter gör en prövning av ärendet.

Kriterier för förlängt hämtningsintervall för slam

För att få förlängt hämtningsintervall ska nedanstående kriterier uppfyllas. Uppfylls inte kriterierna kommer förlängt hämtningsintervall inte beviljas. Avgift för beslutet debiteras oavsett du får förlängt hämtningsintervall eller inte.


Permanentbostäder:

  • Avloppsanläggningen måste uppfylla gällande krav (generellt innebär detta en trekammarbrunn med t-rör eller liknande samt efterföljande rening) och ska vara funktionell.
  • Avloppsanläggningen får inte vara äldre än 30 år.
  • Volymen på slamavskiljaren måste vara minst 2 kubikmeter och vara uppenbart överdimensionerad.
  • Hushållet består av endast en person.


Fritidsbostäder:

  • Avloppsanläggningen måste uppfylla gällande krav (generellt innebär detta en trekammarbrunn med t-rör eller liknande samt efterföljande rening) och ska vara funktionell.
  • Avloppsanläggningen får inte vara äldre än 30 år.
  • Volymen på slamavskiljaren måste vara minst 2 kubikmeter och vara uppenbart överdimensionerad.


Undantag från slamtömningsrutinen är personligt och gäller inte längre om förutsättningarna för det beviljade undantaget förändras.


 

Permanentbostad

Fritidshus

Slamavskiljare

Tömning vartannat år

Tömning vart tredje år

Sluten tank

Förlängt hämtningsintervall beviljas ej

Tömning vartannat år

Publicerad: 2019-08-27

Medborgarservice