Avgifter och regler, abonnemang

Undantag från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen kan medges om fastighetsinnehavaren på ett godtagbart sätt själv kan ta hand om sitt hushållsavfall. En skriftlig ansökan om undantag från kommunal avfallshämtning ska lämnas till miljö- och byggenheten som därefter prövar ärendet.

Även den som fått undantag från kommunal avfallshämtning är skyldig att se till att återvinningsbart avfall lämnas till återvinning. Därutöver ska farligt avfall och batterier som omfattas av kommunens ansvar för hushållsavfall samt elavfall tas om hand av kommunen. Skyldigheten att enligt renhållningstaxan betala en avgift för detta kvarstår.

Publicerad: 2019-08-20

Medborgarservice