Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Här får du viktig information om sophämtning och om hur du sorterar dina sopor. Du kan även läsa om kommunens återvinningscentraler (ÅVC) bland annat när det gäller öppettider. Detta om mycket annat kan du även läsa om i kommunens miljöalmanacka som finns i dokumentrutan här nedanför.

Hur vi gör med avfall och återvinning har stor påverkan på klimatet och miljön. Det är därför viktigt att du som kommuninvånare medverkar till denna påverkan. Genom att lämna ditt avfall på rätt ställe hjälper du till att förhindra att farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom bidrar du till att värdefulla delar kan återvinnas, vilket sparar både naturresurser och energi.


Insamling av hushållsavfall

I Sollefteå kommun svarar Allmiljö för insamling av hushållsavfall. Nipfrakt svarar för hämtning av slam från enskilda brunnar. Har du frågor om sophämtning, taxa eller faktura tar du kontakt med tekniska enheten.


Kommunens avfallshantering finansieras med avgifter enligt en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.


Ansvaret för avfall kan delas in i tre nedanstående kategorier:

  • Hushållsavfall - Delas in i tre underavdelningar. Dessa är fastighetsnära insamling (soptunnan), insamling via återvinningscentralen och slam. Kommunen ansvarar för att behandlingen sker på ett riktigt sätt.​
  • Producentansvar - Respektive producent ansvarar för att det omhändertas och behandlas på ett riktigt sätt. Detta gäller t ex bilar, förpackningar och tidningar.
  • Verksamhetsansvar - Företag ska se till så att avfall som uppkommer hos dem omhändertas på ett riktigt sätt.


Renhållningsordning

I renhållningsordningen beskriver kommunen hur ansvar och skyldigheter för avfall som uppstår i kommunen ska hanteras, genom till exempel sortering, insamling, transport och behandling. Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna hushållsavfall till renhållningen enligt de bestämmelser som anges i renhållningsordningen. Den nuvarande renhållningsordningen gäller för perioden 2018-2025.

Publicerad: 2019-08-20

Medborgarservice