Luften utomhus

Ett avgasrör på en smutsig bil

Det finns mycket som kan påverka utomhusluften där du befinner dig. Det kan röra sig om vedeldning, tomgångskörning eller andra lukter som kan vara farliga ibland, men som ofta bara är allmänt irriterande.

Om du har problem med sådana saker har du möjlighet att kontakta miljö- och byggenheten, som bland annat kan göra undersökningar av innehållet i luften. ​

Vi utför mätningar på utomhusluftens kvalitet i Sollefteå tätort vart femte år. Mätningarna utförs för att säkerställa att föroreningar i luften inte har en negativ påverkan på hälsan. Vid den senaste mätningen, som utfördes vinterhalvåret 2018-2019, mättes partiklar, kvävedioxid, svaveldioxid, flyktiga organiska kolväten (VOC) och bens(a)pyren (B(a)P).

Se länsrapporten ”Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2023-2026".