Buller

Vad som uppfattas som buller är personligt och oönskat ljud kallas därför för buller. Buller är en av de miljöstörningar som påverkar flest människor i Sverige. Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättningar, öronsusningar (tinnitus) och andra hörselproblem.

Buller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier ger sällan hörselskador, men kan orsaka andra problem, som sömnproblem och ökad stress.

Buller i bostaden

Buller i bostaden kan komma från olika källor exempelvis ventilationsanläggningar, hissar och värmepumpar. Buller kan även komma från aktiviteter i byggnaden såsom grannar, tvättstugor, samlingslokaler med mera.

Vid bullerstörning i en hyreslägenhet kontakta först fastighetsägaren och informera om störningen. Om din fastighetsägare eller den du klagar på inte hjälper dig och problemen kvarstår kan du lämna ett klagomål till miljö- och byggenheten.

Trafikbuller

Trafikbuller Många människor påverkas av buller från järnvägar och vägar. Upplever du störningar av vägbuller bör kontakt först tas med väghållaren, tekniska enheten på kommunen eller Trafikverket, för järnvägsbuller tas kontakt med Trafikverket.

Annat buller

Ljud kan även komma från till exempel sopbilar eller plogbilar, sådana ljud som måste accepteras om soporna ska bli hämtade och vägarna skottade.

Industribuller kan komma från fläktar, kompressorer eller transporter inom industriområdet med mera. Verksamhetsutövaren (företagaren) har ett ansvar att se till att ljudnivån inte orsakar olägenheter.

Verksamhetsutövaren har även en skyldighet att utföra de undersökningar som krävs för tillsynen. Vid klagomål kan därför verksamhetsutövaren vara skyldig att göra mätningar eller andra undersökningar för att utreda ljudnivån från verksamheten.