Underrättelse om granskning

Detaljplan för Hamre 3:5 m fl, INDUSTRIOMRÅDE, Sollefteå kommun

Sollefteå kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Hamre industriområde.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nyetablering av elintensiv industri.

Detaljplanen hanteras med utökat förfarande då den bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Planområdet är beläget strax norr om Långsele samhälle, mellan väg 952 och stambanan.

Under tiden den 14 mars – 14 april 2023 finns planförslaget ute på granskning.

Eventuella synpunkter på planförslaget vill vi ha skriftligen senast den 14 april 2023 till Miljö- och byggenheten, 881 80 Sollefteå eller med e-post: samh.bygg@solleftea.se.

Har du frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta Matti Heino:

e-post: matti.heino@solleftea.se, telefon: 0620 68 23 23.

Om du inte lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.