Köldmedier

Ett kylskåp fylld med mat och dryck

Köldmedier finns i de flesta av dagens kyl-, frys-, värmepumps- och klimatanläggningar. De är farliga i och med att de kan påverka ozonskiktet och bidra till klimatpåverkan.

Köldmedier med beteckningen CFC (klorfluorkarboner) omfattas av användningsförbud.

De som betecknas som HCFC (klorfluorkolväten) omfattas av nyinstallations- och påfyllnadsförbud.

Köldmedier med beteckningen HFC (freoner) innehåller varken klor eller brom och bryter inte ned ozon, men de bidrar till växthuseffekten.

På Naturvårdsverkets hemsida finns uppgifter om olika köldmediers påverkan på ozonskiktet och växthuseffekten.

Nya regler kring läckagekontroll och rapportering av köldmedia från 2015

Den 1 januari 2015 började EU-förordningen 517/2014 om fluorerande växthusgaser att gälla. Detta innebär förändringar i kraven på vilka utrustningar som ska läckagekontrolleras och hur ofta. Vissa utrustningar har fått nya krav och vissa omfattas inte längre av läckagekontroll.

Nya intervall för läckagekontroll

Tidigare räknades mängden köldmedier i kilogram. Nu ska detta räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2e). Gränsen för läckagekontroll på en anläggning innehållande köldmedier låg tidigare vid 3 kg fyllnadsmängd. Nu är gränsen satt till 5 ton CO2e. Detta innebär att du som operatör måste veta vilken typ och mängd av köldmedium du har för att kunna bedöma om du har köldmedia motsvarande mer än fem ton CO2e. Omräkningen sker genom att man multiplicerar mängden gas (kg) med GWP-faktorn för gasen. GWP-faktorn (Global Warming Potential) anger hur mycket 1 kg av en gas påverkar klimatet i förhållande till 1 kg koldioxid. De olika köldmedierna har olika GWP-faktorer. För att se om din anläggning kommer upp till gränsvärdet, se länk på sidan eller kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

Exempel: I en kylutrustning finns 10 kg HFC-404a och GWP-faktorn för gasen är 3922. Mängd (kg) blir då 10 x 3922 = 39 220 kg = 39,22 ton CO2e.

Hur ofta ska läckagekontrollerna ske?

Utrustning som innehåller:

  • Mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter växthusgas har inget krav på läckagekontroll.
  • 5 ton CO2e eller mer ska läckagekontrolleras minst var tolfte månad.
  • 50 ton CO2e eller mer ska läckagekontrolleras minst var sjätte månad.
  • 500 ton CO2e eller mer ska läckagekontrolleras minst var tredje månad.

Läckagekontroll ska utföras av certifierat företag med certifierad personal. Se länk på sidan.

Årsrapportering

Uppfyller anläggningarna kravet på att lämna in årsrapport, ska denna lämnas in av operatör (verksamhetsutövare) senast den 31 mars året efter kalenderåret där läckagekontroll skett.

Information till tillsynsmyndigheten före installation

Operatörer som ska installera eller konvertera en utrustning med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska informera miljö- och byggenheten i god tid före installation eller konvertering.

Miljösanktionsavgift

Överträdelser av de bestämmelser som finns kan leda till miljösanktionsavgift. Miljö- och byggenheten är skyldig att ta ut dessa avgifter även om överträdelsen inte skett med uppsåt eller av oaktsamhet.