Lyssna på sidan Lyssna

Cisterner

Cisterner för lagring av olja måste hanteras och skötas på rätt sätt. Oljeläckage kan vara svåra att upptäcka och riskerar dessutom medföra kostsamma saneringsåtgärder. Cisternen ska därför placeras så att risken för människors hälsa och för miljön minimeras.

Nyinstallation av cistern

Nyinstallation av cistern Innan en cistern för brandfarlig vara över 1 kubikmeter installeras ska miljö- och byggenheten informeras om detta. För cisterner inom vattenskyddsområde ska miljö- och byggenheten informeras om cisternen är över 250 liter. Informationen ska lämnas skriftligt senast fyra veckor innan installationen eller hantering påbörjas.

Kontroll av cisterner

Kontroll av cisterner Cisterninnehavaren ansvarar för att besiktning av cisternen utförs och bestämmelser om hur och när en cistern ska kontrolleras finns i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter. Tillsynen utförs av Räddningstjänsten men en kopia på utförda kontroller ska skickas till miljö- och byggenheten.

Krav inom vattenskyddsområden

Krav inom vattenskyddsområden I ett vattenskyddsområde ska cisterner och rörledningar ha ett sekundärt skydd. För cisterner ovan mark ska det finnas en invallning. Rör- och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat skydd.

Har du frågor angående vad som gäller inom ett vattenskyddsområde eller är osäker om du befinner dig inom ett kontakta miljö- och byggenheten.

Cistern som tas ur bruk

Om en cistern och rörledning tas ur bruk ska miljö- och byggenheten informeras om detta. Cisternen och rörledningen ska sedan tömmas och rengöras. Cisterner i marken bör tas bort för att säkerställa att marken inte blivit förorenad och undvika eventuella problem vid framtida markarbeten.

Om olyckan är framme

Om olyckan är framme Om mark- eller vattenområde misstänks ha blivit förorenat ska kontakt tas med miljö- och byggenheten omedelbart. Handlar det om ett större läckage med risk för spridning ska kontakt även tas med Räddningstjänsten.

Mer information om cisterner finns i kommunens informationsblad, Naturvårdsverket respektive Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsidor.