Bekämpningsmedel

traktor

Bekämpningsmedel används för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller människors och djurs hälsa. Det är även de här egenskaperna som kan leda till skada för människors hälsa och miljön. I första hand bör därför andra åtgärder än spridning av bekämpningsmedel användas.

Privatpersoner

Privatpersoner får bara använda bekämpningsmedel av klass 3. Enbart yrkesmässiga verksamheter får använda bekämpningsmedel av klass 1 och 2. Bekämpningsmedel som används måste vara godkända av kemikalieinspektionen.

Vid spridning eller sprutning ska följande avstånd hållas:

  • 2 meter till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
  • 6 meter till sjöar och vattendrag
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar

Utspädning, blandning och påfyllning ska göras på ett lämpligt underlag såsom bevuxna ytor exempelvis en gräsmatta. Avståndet till dricksvatten-, dagvatten- och dräneringsbrunnar samt sjöar och vattendrag ska vara minst 30 meter. Hanteringen får inte göras på vägområden, grusytor och andra genomsläppliga ytor samt asfalt, betong eller andra hårdgjorda ytor.

Företagare

Företagare För att sprida bekämpningsmedel på till exempel tomtmark för flerfamiljshus, gårdar till skolor och förskolor, lekplatser och parker samt trädgårdar allmänheten har tillträde till med mera krävs tillstånd. Tillstånd söker du genom att fylla i blanketten under länkar till höger på sidan.