Lyssna på sidan Lyssna

Förorenad mark

När du ska undersöka och åtgärda ett förorenat område ska du lämna in handlingar till kommunen i god tid i förväg. Låt en sakkunnig konsult hjälpa dig med dessa handlingar.

Om du upptäcker en förorening

Om du upptäcker en förorening på egen fastighet eller på en fastighet som du använder är du skyldig att genast meddela kommunen.

Vem är ansvarig för förorenade områden?

I miljöbalken finns regler om ansvaret för efterbehandling av förorenade områden. Med förorenade områden menas mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller fara för människors hälsa eller miljön.

Den som har eller har haft en verksamhet alternativt gjort en åtgärd som har bidragit till en förorening är också den som är ansvarig för efterbehandlingen av området.

Om det inte går att hitta en ansvarig verksamhetsutövare är det köparen av fastigheten som känt till föroreningen eller som borde ha upptäckt den vid köpet som är ansvarig för efterbehandlingen.

Om flera verksamhetsutövare är ansvariga för föroreningen ska de dela på kostnaden för efterbehandlingen. Ansvaret för efterbehandling innebär att den ansvarige i rimlig omfattning ska utföra eller bekosta de åtgärder som behövs för att förebygga, förhindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår.

Anmälan

Anmäl innan du börjar arbeta i ett förorenat område.

Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att först anmäla detta till kommunen.

Anmälan ska lämnas in i god tid, minst sex veckor, innan åtgärderna påbörjas.