Handläggning av bygglov

Handläggningstiden för ett bygglovsärende är maximalt tio veckor från och med att din ansökan är komplett. Denna tid kan komma att förlängas med ytterligare tio veckor, om det krävs för att kunna göra en bedömning av ärendet.

Mindre ärenden

Mindre ärenden i enlighet med detaljplan eller utanför detaljplan där det inte finns några berörda sakägare har en handläggningstid mellan ett par dagar och ett par veckor.

Exempel på mindre ärenden är:

  • carport
  • garage
  • mindre tillbyggnader på bostadshus
  • ersättningsbyggnader

Beslut fattas av handläggaren med delegering från kommunstyrelsen eller jävsnämnden.

Startbesked

Innan åtgärden får påbörjas ska ett startbesked utfärdas av byggnadsinspektören. Startbeskedet ges om de tekniska egenskapskraven för åtgärden kan förväntas uppfyllas.

Kontrollplan och dokumentation

Alla ärenden behöver ha en kontrollplan och i vissa fall också dokumentation över utförandet innan startbesked kan utfärdas. Då åtgärden är färdigställd ska byggherren verifiera de punkter som finns i kontrollplanen och därefter lämna in den till miljö- och byggenheten med begäran om slutbesked.

Större ärenden​

Handläggningen av större ärenden påbörjas med en byggberedning där olika representanter för miljö- och byggenheten deltar. Det görs en bedömning av inkomna handlingar och ifall ärendet behöver kompletteras. När ärendet är komplett och berörda sakägare fått möjlighet att yttra sig går det vidare till kommunstyrelsen eller jävsnämnden för beslut. Innan åtgärden får påbörjas krävs ett startbesked. Detta utfärdas av byggnadsinspektören efter ett protokollfört tekniskt samråd med byggherren och anmäld kontrollansvarig.

I samband med startbeskedet fastställs även en kontrollplan som är upprättad av byggherren och den kontrollansvarige. Under genomförandet av åtgärden ska byggnadsinspektören dels göra ett arbetsplatsbesök och dels hålla ett slutsamråd på arbetsplatsen där byggherre och kontrollansvarig deltar. Här redovisar den kontrollansvarige vilka kontroller som utförts och lämnar en bedömning av utförandet samt överlämnar efterfrågad dokumentation. Om allt är i sin ordning utfärdar byggnadsinspektören ett slutbesked och byggnaden får då tas i bruk.