Förslag till nya föreskrifter för avfallshantering - samråd och utställning

Kommunen har tagit fram ett förslag för nya avfallsföreskrifter. Under perioden 28 augusti till 24 september ges möjlighet att granska förslaget och lämna synpunkter.

Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska det i varje kommun finnas en
renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Sollefteå kommun avser att revidera föreskrifterna medan avfallsplanen lämnas oförändrad. Gällande föreskrifter har funnits sedan 2018-02-26. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft från 1 januari 2024.

Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2023 att förslaget till föreskrifter ska ställas ut och att samråd ska genomföras under minst fyra veckor. 23 maj informerade vi på hemsidan om att utställningen skulle göras under juni och juli. Öppnas i nytt fönster. Utställningen har försenats men kommer nu att göras.

Avfallsföreskrifter

Ett av de styrmedlen som kommunen främst kan använda sig av för att reglera avfallshanteringen lokalt är via avfallsföreskrifterna. Det är ett bindande dokument där förutsättningarna för den kommunala avfallshanteringen regleras. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha avfallsföreskrifter som beslutas av kommunfullmäktige.

I avfallsföreskrifterna framgår förutsättningarna för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar inom kommunen och vilket ansvar som kommunen, och fastighetsägare och boende i kommunen har när det gäller hantering av avfallet. Det anges även hur avfallet ska sorteras, vilka fraktioner som hämtas vid fastigheten och vilka som måste föras till speciella avlämningsplatser samt hur ofta avfall hämtas vid fastigheter.

Samråd och utställning

Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag lämna synpunkter på föreskrifterna. Alla synpunkter kommer sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med föreskrifterna. De färdiga föreskrifterna föreslås sedan för kommunfullmäktige som kan fastställa dessa under senhösten.

Här hittar du förslaget till nya föreskrifter för avfallshantering. Pdf, 606 kB.

Vill du lämna synpunkter på avfallsföreskrifterna?

Synpunkter ska inkomma skriftligt senast senast 24 september. Maila till kommun@solleftea.se eller skicka brev till Sollefteå kommun, 881 80 Sollefteå. Märk mailet eller brevet med "Samråd avfallsföreskrifter".