VA-taxa 2022

Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni om taxehöjningar från och med den 1 januari 2022 inom vatten & avlopp. Taxan höjs med 2,5% för de fasta delarna och med 1,8% för den rörliga delen. Ingen höjning sker av taxan inom renhållning.

Vatten & avlopp

Taxehöjningen sker främst för att kunna genomföra nödvändiga investeringar i infrastrukturen för vatten och avlopp. För Sollefteås del handlar detta framför allt om att öka takten i vår förnyelse men även framtidssäkra VA-infrastrukturen mot klimatförändringar och nya reningskrav. Sollefteå kommun har ett långt ledningsnät och väldigt många olika anläggningar som vattenverk, avloppsreningsverk, reservoarer med mera. Den stora ytan och att befolkningen bor utspridd på många platser är en anledning till detta. Stora delar av infrastrukturen byggdes upp under 60- och 70-talet och har därför ett stort renoveringsbehov.

För ett normalhushåll med en årsförbrukning på 160 m3 motsvarar höjningen ungefär 200 kr/år.