Inbjudan samråd angående Granvågs vattentäkt i Sollefteå kommun

Sollefteå kommun planerar att ansöka om reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten i Granvåg. Dessa ersätter det gamla vattenskyddsområdet från 1959.

Verksamhetsutövare och huvudman för vattentäkten är Sollefteå̊ kommun. Som konsultstöd i ansökningsprocesserna har kommunen anlitat Viltmyr Evolution AB.

Syftet med revideringen av skyddsområdet med tillhörande föreskrifter samt ansökan om förnyat tillstånd för uttag av vatten är att skapa ett långsiktigt skydd av dricksvatten för boende i Sollefteå

Samråd

1. Som en del i ansökningsprocesserna genomförs nu samråd med berörda myndigheter, sakägare (fastighetsägare och näringsidkare).

2. Efter att samråden genomförts kommer ansökningshandlingar och föreskrifter att eventuellt justeras.

3. Därefter kommer ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifterna att behandlas av länsstyrelsen.

4. Länsstyrelsen kommer sedan att skicka ut handlingarna på remiss till myndigheter och markägare för synpunkter.

5. Efter genomförda remissomgångar och efter det att Länsstyrelsen tagit hänsyn till eventuella inkomna synpunkter fattas beslut om vattenskyddsområdet med föreskrifter av länsstyrelsen i Västernorrlands län (enligt Miljöbalkens 7:e kapitel).

Eventuella synpunkter skickas senast 2021-11-30 till:
Karl-Göran Viltmyr, Viltmyr Evolution AB,
Vargvägen 95, 906 42 Umeå,
eller e-post: karl-goran@viltmyr-evolution.se

Synpunkter kan även lämnas till Karl-Göran via telefon 070-356 45 88.

Men hänsyn till rådande pandemi planeras inget större samrådsmöte.

Intresse för möte kan dock anmälas till Karl-Göran, enligt ovan.
Möte planeras in utifrån intresse och rådande pandemirestriktioner.

Mer information
Samrådsunderlag, skyddsföreskrifter och kartor, som tagits fram, kan du ta del av i rutan Relaterad information här nedanför.