Insamling av matavfall

I januari 2021 har kommunstyrelsen beslutat att införa ett system för separat utsortering och insamling av matavfall från hushåll. Införandet kommer att göras under andra kvartalet (april-juni) 2024.

Bakgrunden till detta är att det från och med 2024 är ett lagkrav att det ska vara möjligt för medborgarna att sortera ut matavfall.

Rötning av matavfall

Hemab i Härnösand håller även på att bygga ut sin anläggning för rötning av matavfall. Detta gör att det kommer att vara möjligt att röta matavfallet i närområdet, vilket är positivt ur ett miljöperspektiv i och med relativt korta transporter.

Biogas och biogödsel

Rötning av matavfall ger både biogas och biogödsel. Idag förbränns matavfallet i Sundsvall tillsammans med resten av soporna.

Kommunen har även gjort en utredning som visar att om biogasen går till fordonsbränsle samt att om biogödseln används i jordbruk är det miljömässigt hållbart att sortera ut matavfall och hämta det separat.

Hur ska matavfallet samlas in?

Kommunens avtal för insamling av hushållsavfall går ut 2024-02-28. Tekniska enheten avser att under 2021 upphandla ett nytt avtal för hämtning av hushållsavfall där separat insamling av matavfall ska göras.

Inför upphandling kommer en utredning att göras av vilket system som passar bäst:

  • att varje hushåll får ett särskilt brunt kärl för matavfall
  • att varje hushåll får ett tvådelat kärl för matavfall och restavfall (resten av soporna).

Vid båda systemen töms sopkärlen vanligtvis i en sopbil med två skilda fack.

Kontakt