Lediga tomter

från drönare visar Kraftverket, Ångermanland älven och Hallstaberget

Sollefteå kommun har byggklara tomter för småhus i de flesta tätorter med detaljplan. Det finns idag ingen registrerad tomtkö utan är du intresserad av en tomt eller har andra frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du i kontaktrutan till nedan.

Sollefteå kommun erbjuder förnärvarande följande tomter till försäljning

Lediga tomter Forsmo

Karta över lediga tomter i Forsmo

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Helgum

Karta över lediga tomter i Helgum

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Junsele

Karta över lediga tomter i Junsele

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Långsele 1

Karta över lediga tomter i Långsele

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Långsele 2

Karta över lediga tomter i Långsele

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Näsåker

Karta över lediga tomter i Näsåker

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Prästbordet

Karta över lediga tomter i Prästbordet

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Ramsele 1

Karta över lediga tomter i Ramsele

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Ramsele 2

Karta över lediga tomter i Ramsele

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Lediga tomter Resele

Karta över lediga tomter i Resele

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Kommande tomter i Sollefteå tätort

Sollefteå kommun har antagit en detaljplan för 7 nya tomter på Prästbordet.
Tomternas storlek kommer att variera mellan 1 688 – 2 240 m2

 

karta över Prästbordet kommande lediga tomter

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Gestaltning Prästbordet

Klicka på bilden för att zooma, spara eller skriva ut kartan

Bra att veta

Förutom själva markpriset finns det flera andra kostnader som kan vara bra att känna till vid förvärv av en obebyggd fastighet. Nedan följer en lista med exempel på de vanligaste kostnaderna som kan vara bra att känna till och ta med i sin kalkyl.

Andra kostnader och anslutningsavgifter

Lagfart

En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. I en lagfart finns alla uppgifter om en fastighets ägarförhållanden. Köparen ansöker om och bekostar lagfart för fastigheten.
Lagfart kan sökas först sedan köpebrev utfärdats. Ansökan om lagfart skickas till Lantmäterimyndigheten:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Kostanden för lagfart består av två delar, en expeditionsavgift och en stämpelskatt. Expeditionsavgiften är beräknad utifrån hur lång tid det tar för inskrivningsmyndigheten att hantera en ansökan samt uppdatera fastighetsregistret. Kostnaden för expeditionsavgift uppgår förnärvarande till 825 kr. Stämpelskatten kan liknas vid en statlig omsättningsskatt och uppgår för fysiska personer till 1,5 % av det högsta beloppet av antingen fastighetens köpeskilling eller dess taxeringsvärde året före förvärvet. För juridiska personer uppgår stämpelskatten till 4,25 %. Ansökan om lagfart skall ske inom tre månader efter förvärvet.

Pantbrev

Pantbrev är enkelt förklarat ett värdebevis som används som säkerhet när du tar ett bolån. När du lånar pengar för att köpa en fastighet, pantsätter du fastigheten genom att överlämna ett pantbrev till banken. Kostnaden för att ta ut nya pantbrev är en stämpelskatt om 2 procent av summan på pantbrevet samt en expeditionsavgift om 375 kr.

Bygglovsavgift mm

Bygglovsavgiften är beroende av storleken på åtgärden, prisbasbeloppet och hur komplex handläggningen av ärendet förväntas vara. För mer information om processen och kostnader i samband med byggnation besök gärna hemsida solleftea.se eller kontakta vår Miljö- och byggenhet 0620 - 68 20 00.

Vatten och avlopp

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och / eller avloppsnätet måste fastigheten ligga inom kommunens verksamhetsområde. Anläggningsvgiften tas ut efter att kommunen upprättat en förbindelsepunkt till din fastighet, det vill säga gjort det möjligt för dig att koppla på ledningarna från din fastighet. Avgiften varierar bland annat beroende på tomtytans- och boendeytans storlek. Anläggningsavgiften är en engångsavgift och i avgiften ingår moms.

Så här går det till:

  • Du lämnar in din anslutningsanmälan till tekniska enheten.
  • Tekniska enheten tar beslut om fastigheten går att ansluta.
  • Tekniska enheten samråder med dig och meddelar var förbindelsepunkten ska ligga.
  • Du betalar in anläggningsavgiften till tekniska enheten efter att du erhållit redovisning av förbindelsepunkten för fastigheten.
  • Personal från tekniska enheten installerar serviceventil och spolbrunn.
  • När du vill ha din vattenmätare uppsatt kontaktar du tekniska enheten.

För att få använda det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en så kallad brukningsavgift varje år. Brukningsavgiften består av en fast avgift, en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten du förbrukar samt en lägenhetsavgift. För mer information om anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet, kontakta kommunens VA-strateg
telefon: 0620-68 20 00

I områden där det ej är möjligt att ansluta till kommunens nät tillkommer kostnader för att inrätta enskilda anläggningar för vatten och avlopp. För mer information om enskilda anläggningar och information om ev. tillstånd besök gärna www.solleftea.se eller kontakta vår Miljö- och byggenhet 0620 - 68 20 00.

El

Inom Sollefteå kommun är det E.ON Energidistribution AB som har så kallad nätkoncession för område och har rätt att bedriva elnätsverksamhet.

En ny elanslutning mellan 16-25 A har en engångskostnad på 37 500 kr. Är avståndet mellan mätarskåp och anslutningspunkten större än 200 meter eller om säkringen ska vara större än 35 A, beräknas avgiften individuellt.

För att ordna med en elanslutning till din fastighet behöver du kontakta E.ON Eldistribution, information om nyanslutning återfinns på deras hemsida:

https://www.eon.se/privat/el/elnat/ny-elanslutning.htmllänk till annan webbplats

Fiber

Sollefteå Stadsnät kan erbjuda ett öppet nät med full valfrihet, massor av tjänster och obegränsad prestanda för framtidens behov.

Beroende på hur det ser ut i ditt område varierar priset för en nyanslutning kontakta Sollefteå Stadsnät på E-post: stadsnat@solleftea.se Tel: 0620 - 68 28 30