Förlängt hämtningsintervall

Om skäl finns kan du få förlängt hämtningsintervall för slamavskiljare. Du måste i så fall lämna in en skriftlig ansökan till miljö- och byggenheten, som därefter gör en prövning av ärendet.

För att få förlängt hämtningsintervall ska nedanstående kriterier uppfyllas. Uppfylls inte kriterierna kommer förlängt hämtningsintervall inte beviljas.

Avgift för beslutet debiteras oavsett du får förlängt hämtningsintervall eller inte. Undantag från slamtömningsrutinen är personligt och gäller inte längre om förutsättningarna för det beviljade undantaget förändras.

Permanentbostäder

  • Avloppsanläggningen måste uppfylla gällande krav (generellt innebär detta en trekammarbrunn med t-rör eller liknande samt efterföljande rening) och ska vara funktionell.
  • Avloppsanläggningen får inte vara äldre än 30 år.
  • Volymen på slamavskiljaren måste vara minst 2 kubikmeter och vara uppenbart överdimensionerad.
  • Hushållet består av endast en person.

Förlängt hämtningsintervall för slam ges endast för tömning vartannat år. För sluten tank beviljas inte förlängt hämtningsintervall.

Fritidsbostäder

  • Avloppsanläggningen måste uppfylla gällande krav (generellt innebär detta en trekammarbrunn med t-rör eller liknande samt efterföljande rening) och ska vara funktionell.
  • Avloppsanläggningen får inte vara äldre än 30 år.
  • Volymen på slamavskiljaren måste vara minst 2 kubikmeter och vara uppenbart överdimensionerad.

Förlängt hämtningsintervall för slam ges endast för tömning vart tredje år. För sluten tank kan förlängt hämtningsintervall ges för tömning vartannat år.