Hämtning av matavfall

I januari 2021 beslutade kommunstyrelsen att införa ett system för separat utsortering och insamling av matavfall från hushåll i Sollefteå kommun. Införandet kommer att göras under andra kvartalet (april-juni) 2024. Här nedanför får du svar på en del frågor, som du kanske funderar över.

Varför ska matavfall sorteras ut separat?

Från och med 2024 är det ett krav att kommunen ska erbjuda insamling av utsorterat matavfall. Bakgrunden till lagkravet är att bidra till hushållning med resurser och slutna kretslopp.

Genom att röta matavfallet får man biogas och biogödsel. Att återföra näring via biogödsel till jordbruksmark ger miljönytta i form av minskad utvinning och användning av mineralgödsel.

Biogas för fordon gör att de kan ersätta fordon som drivs med diesel eller bensin. Att röta matavfallet istället för att förbränna det är resurseffektivt.

Varför tar det cirka 3 år till genomförandet?

Det tar så lång tid att införa matavfallsinsamling med alla förberedelser och upphandling.

Kommunens avtal för insamling av hushållsavfall går ut 2024-02-28. Tekniska enheten avser att under 2021 upphandla ett nytt avtal för hämtning av hushållsavfall där separat insamling av matavfall ska göras.

Ekonomiskt fördelaktigt

Det är även det bästa ur ekonomisk synvinkel att införa den nya servicen vid ett nytt avtal för sophämtning. Att bryta eller förändra ett avtal innebär kostnader.

Matavfallet kommer att rötas i Härnösand

Först under 2020 blev det klart att Hemab i Härnösand bygger ut sin biogasanläggning. Det innebär att det nu kommer det att finnas det en behandlingsanläggning på nära håll. Innan det var närmaste anläggning i Skellefteå eller Gävle.

Hur ska matavfallet samlas in?

Inför upphandling kommer en utredning att göras av vilket system som passar bäst:

  • att varje hushåll får ett särskilt brunt kärl för matavfall
  • att varje hushåll får ett tvådelat kärl för matavfall och restavfall (resten av soporna).

Vid båda systemen töms sopkärlen vanligtvis i en sopbil med två skilda fack.

Utsorterat matavfall kommer att hämtas i hela kommunen. Redan idag hämtas matavfall blandat i soporna, skillnaden blir att det ska hämtas som två utsorterade fraktioner. Kommunen har gjort en utredning som visar att det ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan.

Kan inte även förpackningar samlas in vid fastighet med fyrfackskärl?

Som regelverket ser ut idag har kommunen bara ansvar för att samla in restavfall och matavfall. Det är producenterna av förpackningar som ska samla in dessa vid fastighet i framtiden (och stå för den kostnaden), så då är det upp till dem att lösa den frågan.

Från och med årsskiftet blir det kommunens ansvar att samla in tidningar, hittills har det varit producentansvar. Men det är inte klart hur den insamlingen kommer att se ut.

Kostnaden för frakt av matavfall

Idag fraktas soporna inklusive matavfallet till Sundsvall för förbränning. Så vi har redan en kostnad för både förbränning och transport.

I och med att Hemab i Härnösand bygger ut sin anläggning blir transporten kortare (till Älandsbro) jämfört med till Sundsvall.

Kostnaden för rötning av matavfallet kommer inte vara högre än förbränningskostnaden.

Blir det högre avgifter för villaägarna?

Avgiften med det nya systemet är inte beslutad ännu, men preliminära beräkningar visar att årsavgiften för en villaägare blir mellan 10-25 % högre.

Vad gäller om man komposterar själv eller inte har matavfall?

Det är inte beslutat ännu om det ska vara obligatoriskt eller frivilligt att sortera ut matavfall.

Men miljönyttan är större med rötning av matavfall jämfört med att kompostera det hemma. Vid rötning får man även biogas som kan ersätta fossila bränslen.

De allra flesta har också trots allt en del matavfall till exempel potatisskal, bananskal och så vidare.

I genomsnitt består soporna som kommunen samlar in av ca 30 % matavfall.