Hämtning av matavfall

Kommunstyrelsen beslutade under 2021 att införa ett system för separat utsortering och insamling av matavfall från hushåll i Sollefteå kommun. Insamlingen kommer att göras med tvåfackskärl med start under 2024. Här nedanför får du svar på en del frågor, som du kanske funderar över.

Varför ska matavfall sorteras ut separat?

Från och med 2024 är det ett lagkrav att kommunen ska erbjuda insamling av utsorterat matavfall. Bakgrunden till kravet är att bidra till hushållning med resurser och slutna kretslopp.

Matavfallet kommer att behandlas genom rötning i Härnösand. Genom att röta matavfallet erhålls biogas och biogödsel. Biogas kan användas som drivmedel, det gör att användandet av diesel och bensin kan minska. Biogödsel kan användas som näring till jordbruksmark. Det ger miljönytta i form av minskad utvinning och användning av mineralgödsel.

Att röta matavfallet istället för att förbränna det är mer resurseffektivt.

Insamlingen av matavfall startar 2024

Uppstart av insamling av matavfall börjar närma sig. Just nu pågår arbetet med alla förberedelser och upphandling inför införandet av matavfallsinsamling.

Kommunens nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall går ut 2024-02-28. Tekniska enheten har under 2022 upphandlat ett nytt avtal för hämtning av hushållsavfall där separat insamling av matavfall ska göras. Upphandling av kärl sker under 2023.

Hur ska matavfallet samlas in?

Utsorteringen kommer att vara obligatorisk för alla, både privatpersoner och företag. Det betyder att du antingen måste lämna matavfallet till kommunens insamling eller kompostera det själv i en anmäld och godkänd hemkompost. För företag och verksamheter innebär detta att utsortering ska ske både i personalrum men även i kök och servering på exempelvis skolor och äldreboenden.

Insamlingen vid villor kommer att göras med tvådelade sopkärl. Ett fack för matavfall och ett fack för restavfall (resten av soporna). Kärlet är på 240 liter, facket för matavfall är 100 liter och facket för restavfall är 140 liter. Locket är ett så kallat butterfly-lock dvs det är delat på längden.

Sopkärlen töms med en sopbil som har två skilda fack. Här kan du se två filmer på hur det går till:
Film 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Film 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att lockets gångjärn/mittdel går mot en skiljevägg som leder de två olika fraktionerna till rätt fack i sopbilen.

Matavfallet ska lämnas i speciella papperspåsar som kommunen tillhandahåller. Påshållare för hushåll tillhandahålls av kommunen.

I flerfamiljshus och hos företag kommer bruna sopkärl för matavfall att ställas ut som komplement till de gröna kärlen för restavfall. För flerfamiljshus och verksamheter finns möjlighet att installera underjordsbehållare. Underjordsbehållare bekostas av fastighetsägaren.

Utöver påsar och påshållare till hushåll tillhandahåller kommunen påsar i storleken 22 och 45 L till ägare till flerfamiljshus och företag. Vid behov av annan utrustning ansvarar kunden själv för införskaffandet. Det är viktigt att påsarna/ säckarna är gjorda helt av papper och är certifierade enligt EN13432.

Kan inte även förpackningar och tidningar samlas in vid fastighet?

Som regelverket ser ut idag har kommunen bara ansvar för att samla in restavfall och matavfall. Det är producenterna av förpackningar som har ansvar för att samla in förpackningar idag, vilket de gör på de obemannade återvinningsstationerna.

Sommaren 2022 tog regeringen beslut om förändringar kopplade till förpackningsinsamling. Beslutet innebär att ansvaret för förpackningsinsamling från hushåll och verksamheter som är samlokaliserad med hushåll (som har anmält att de vill ha kommunal insamling) kommer övergå till kommunerna 1 januari 2024. Producenterna ska ersätta kommunerna för kostnader kopplat till detta.

Från 2027 ska kommunen samla in förpackningar (plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar) fastighetsnära. Även här omfattar det hushåll och verksamheter som har avfallshantering samlokaliserad med hushåll. Planen är att kommunen ska samla in detta genom att ställa ut fler tvådelade sopkärl till varje hushåll. Exakt hur detta ska se ut är inte klart.

Från och med 1 jan 2022 är det kommunens ansvar att samla in tidningar, innan har det varit producentansvar. Här finns det inget krav på att det ska samlas in vid fastighet, så kommunen kommer fortsätta att samla in tidningar på återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Blir det längre och dyrare transporter?

Matavfallet kommer att rötas i Härnösand på Hemabs biogasanläggning. Den har de byggt ut för att kunna ta emot andra kommuners matavfall vilket gör att det nu finns en behandlingsanläggning på nära håll. Innan det var närmaste anläggning i Skellefteå eller Gävle.

Idag fraktas soporna inklusive matavfallet till Sundsvall för förbränning, vilket gör att redan idag har vi en kostnad för både förbränning och transport. Kostnaden för rötning av matavfallet kommer inte vara högre än förbränningskostnaden och transporten till Härnösand blir kortare jämfört med till Sundsvall.

Redan idag hämtas matavfall blandat i soporna, skillnaden blir att avfallet ska hämtas som två utsorterade fraktioner. Kommunen har gjort en utredning som visar att insamling av utsorterat matavfall som går till rötning ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan.

Blir det högre avgifter för villaägarna?

Avgiften med det nya systemet är inte beslutad ännu, men preliminära beräkningar visar att årsavgiften för en villaägare blir mellan 10-25 % högre.

Vad gäller om man komposterar själv eller inte har matavfall?

Utsorteringen kommer att vara obligatorisk för alla. Det betyder att man antingen måste lämna matavfallet till kommunens insamling eller kompostera det själv i en anmäld och godkänd hemkompost.

Men miljönyttan är dock större vid rötning av matavfall jämfört med att kompostera det hemma. Vid rötning får man även biogas som kan ersätta fossila bränslen.

De allra flesta har också trots allt en del matavfall - till exempel potatisskal, bananskal och så vidare. Och även om man hemkomposterar kan det vara bekvämt att lämna matavfallet till kommunens insamling under vintern, när komposten vanligtvis stannar av.

I genomsnitt består soporna som kommunen samlar in av ca 30 % matavfall.