Företagens avfall

På kommunens återvinningscentraler kan även du som företagare lämna verksamhetsavfall mot en avgift. Tänk på att återvinningscentralerna i Junsele och Ramsele endast tar emot begränsade mängder avfall från företag. 

Det är endast privatpersoner som får lämna kostnadsfritt på återvinningscentralen och det beror på att kostnaden för detta ingår i avgiften för privatpersoners sophämtning.

Privatpersoner är även skyldiga att lämna sitt hushållsavfall och grovavfall till kommunen, medan företag är fria att lämna sitt grovavfall till valfri mottagare.

Du som företagare kan köra en del avfall själv till en återvinningscentral eller anlita ett företag som hämtar ditt avfall.

Läs mer om verksamhetsavfall på sidorna om återvinningscentralerna i högermenyn.

Sortera ditt avfall

Grundregeln när du planerar din avfallshantering i företaget är att sortera avfallet. Detta för att undvika onödiga kostnader och minska miljöpåverkan. Sortera ut farligt avfall, elavfall, förpackningar och tidningar.

Sorterat grovavfall

Gäller det grovavfall så bör det dessutom sorteras i trä, metall, gips, deponi och brännbart. Detta är det billigaste sättet att lämna avfall.

Osorterat avfall

Du kan även köra in osorterat avfall, det är dock dyrare än att lämna sorterade fraktioner.

Men kom ihåg att du måste sortera ut farligt avfall och el-avfall även från osorterat avfall.

Förpackningar och tidningar

Tidningar och förpackningar av metall, glas, papper och plast – både mjuk- och hårdplast – omfattas av producentansvar. Detta innebär att producenterna är skyldiga att ta hand detta och ordna med insamlingsplatser.

Kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för att få information om var det ska lämnas.

I viss mån kan företag lämna vissa förpackningar för återvinning på kommunens återvinningscentraler. Läs mer om det på sidorna om återvinningscentraler.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter, exempelvis avfall från personalmatsalar, restaurangavfall samt städ- och toalettavfall, ska lämnas till renhållningen i kommunen.

Detta betyder att du som företag ska ha ett sopkärl och abonnemang för hämtning av hushållssopor.

Du får inte köra dina hushållsopor själv till en återvinningscentral.